POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.SZYMANSKIWYJATEK.PL

W wypełnieniu obowiązku informacyjnego spoczywającego na Kancelarii J. Szymański & M. Wyjatek Adwokaci s. c., jako na administratorze danych osobowych użytkowników strony www.szymanskiwyjatek.pl, wprowadza się niniejszą Politykę Prywatności określającą w szczególności zasady, cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Danych Osobowych użytkowników są Jacek Szymański i Michał Wyjatek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą J. Szymański & M. Wyjatek Adwokaci s.c., ul. 23 Lutego 11/1A; 61-741 Poznań, NIP 779 243 28 58 (dalej: Administrator).
 2. W celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników kontaktować należy się bezpośrednio z Administratorem w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kancelaria@szymanskiwyjatek.pl lub w formie pisemnej pod adresem ul. 23 Lutego 11/1A; 61-741 Poznań.
 3. Wszelkie dane osobowe użytkowników zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony prywatności i ochrony informacji mu przekazywanych i dotyczących użytkowników.
 5. Administrator szczególnie podejmuje wszelkie środki organizacyjne i techniczne, by dane osobowe chronione były przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi wykonywanie świadczenie usług, przez Administratora, jak również odpowiedzi na złożone zapytania.

 

§2 STOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej www.szymanskiwyjatek.pl (dalej: Strona Internetowa).
 2. Poprzez ustanowienie niniejszej Polityki Prywatności oraz jej udostępnienie na Stronie Internetowej Administrator wypełnia nałożone na niego obowiązki informacyjne określone wynikające z art. 13 i art. 14 RODO, każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.

 

§3 RODZAJ, OKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik odwiedzający Stronę Internetową posiada kontrolę nad danymi osobowymi, które są przez niego podawane. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum.
 2. Administrator zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony Internetowej w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i utrzymywania kontaktu z użytkownikami. Administrator zbiera również informacje o aktywności użytkownika na Stronie Internetowej.
 3. W celu zapewnienia użytkownikom przejrzystej informacji Administrator wskazuje cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, rodzaj przetwarzanych danych oraz okres ich przetwarzania: W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:
  1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię ze swoimi klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
   1. w celu świadczenia usług na rzecz swoich klientów;
   2. w celach związanych z promocją działalności Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Kancelarii,
   3. w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego ze Stroną Internetową;
  3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Dane użytkowników będą przetwarzane w następującym okresie:
  1. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
  2. do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych;
  3. do czasu upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. do czasu wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych;
  5. dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika będą przetwarzane do momentu jej odwołania. Cofnięcie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 5. Administrator nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych stanowiących dane wrażliwe. W przypadku podania takich informacji przez Użytkownika będzie to oznaczać udzielenie wyraźnej zgody na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez Administratora w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 

§4 [ PLIKI COOKIES ]

 1. W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików Cookies znajdujących się na Stronie Internetowej. Pliki te tworzone są przez przeglądarkę internetową oraz urządzenie użytkownika za każdym razem kiedy korzysta on ze Strony Internetowej.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych, w których zapisano ustawienia użytkownika. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki Cookies tworzone są przez przeglądarkę internetową Użytkownika za każdym razem kiedy wchodzi on na Stronę Internetową. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach dostosować prezentowaną treść do odbiorcy.
 3. W ramach Strony Internetowej stosowane są trzy rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies), „stałe” (persistent Cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Cookies „analityczne” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na Stronie Internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony Internetowej.
 4. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika.
 5. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki Cookies m.in. w następujących celach:
  1. monitorowanie ruchu na Stronie Internetowej;
  2. zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają Administratorowi zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej i umożliwiają ciągłe doskonalenie naszych produktów;
  3. ustalanie liczby anonimowych Użytkowników Strony Internetowej;
  4. kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
  5. kontrolowanie jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
  6. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Strony Internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. Żadne pliki Cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.
 7. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookie przez przeglądarkę w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek zapewnia możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik ma również możliwość usuwania plików cookie już zapisanych przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od danej przeglądarki, a dokładne informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w swojej przeglądarce.
 8. Zablokowanie lub usunięcie wszystkich ciasteczek ze Strony Internetowej może spowodować trudność w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.
 9. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.
 10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony Internetowej pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 

§5 [ AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ]

Dane osobowe użytkowników nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

§ 6 PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich (znajdujących się poza UE) Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom następuje wyłącznie gdy zezwalają na to przepisy prawa. W takim przypadku, przekazanie danych osobowych do przetwarzania innemu podmiotowi odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, która to umowa zapewnia stosowanie przez podmiot przetwarzający odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych, które Administrator przetwarza mogą być w szczególności:
  1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Administratora;
  3. operatorzy pocztowi;
  4. banki i operatorzy płatności;
  5. podmioty świadczący usługi księgowe.

 

§ 7 PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. W celu realizacji swoich uprawnień osoba fizyczna może kontaktować się w tej sprawie z Administratorem poprzez wysłanie wniosku w formie wiadomości elektronicznej e-mail lub w formie fizycznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 ust. 2 Polityki Prywatności. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
 2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu tygodnia od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje użytkownika o jego przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail.
 3. Wśród praw Użytkownika należy wskazać w szczególności:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. prawo do uzyskania kopii danych,
  3. prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych,
  4. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  7. prawo do żądania usunięcia danych,
  8. prawo do przenoszenia danych.

 

§8 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

§9 WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI

 1. W razie jakichkolwiek pytań zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności, sposobu przetwarzania przez Administratora danych osobowych, jak również w przypadki zamiaru złożenia skargi dotyczących tych kwestii należy przesłać wiadomość wraz ze szczegółowymi informacjami i okolicznościami, w tym dotyczącymi skargi, na adres wskazany w §2 ust. 2 Polityki Prywatności.
 2. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

§10 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator wprowadzi zmiany w zakresie niniejszej Polityki Prywatności w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane, między innymi z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych oraz zmiany technologii za pomocą której Administrator przetwarza dane osobowe.
 2. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany.
 3. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą dokonywane poprzez jej publikacje na Stronie Internetowej. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej.
Szymański Wyjatek Studio Legale
23 lutego 11/1A
71-741 Poznan, Polonia